Polityka zwrotów

SKLEPU INTERNETOWEGO www.uniwersumpro.pl

1. Konsument może odstąpić od umowy sprzedaży Towaru zawartej przy wykorzystaniu www.uniwersumpro.pl bez podawania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni licząc od dnia objęcia Towaru w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę inną niż przewoźnik.

2. Do złożenia oświadczenia w sprawie odstąpienia od umowy sprzedaży służy wzór formularza odstąpienia od umowy, dostępny na stronie www.fnglob.pl oraz dołączany w formie pisemnej każdorazowo do dostarczonego Towaru.

3. Do zachowania terminu, o którym mowa w pkt 1 wystarczy wysłanie do www.uniwersumpro.pl oświadczenia o odstąpieniu od umowy przed jego upływem. Oświadczenie w sprawie odstąpienia od umowy sprzedaży należy skierować na piśmie na adres: uniwersumpro@gmail.com.

4. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadku świadczeń, których przedmiotem jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

5. www.uniwersumpro.pl niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwraca Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru. Poniesione przez Konsumenta koszty dostarczenia Towaru podlegają zwrotowi wyłącznie do kwoty najtańszego zwykłego sposobu dostarczenia Towaru będącego przedmiotem zwrotu. www.uniwersumpro.pl dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. www.uniwersumpro.pl może wstrzymać się ze zwrotem dokonanych płatności do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

6. Konsument zobowiązany jest niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia w którym odstąpił od umowy, zwrócić sprzedawcy Towar na adres: podany przez sprzedającego. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem. Towar powinien zostać zwrócony w stanie niepogorszonym, z wyłączeniem utraty wartości związanej z korzystaniem z Towaru w sposób konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. W pozostałym zakresie za zmniejszenie wartości Towaru odpowiedzialność ponosi Konsument.

7. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.

8. Kliknij w logo i pobierz formularz zwrotu towaru: